Algemene Voorwaarden van AquaOnline

Artikel 1 Definities.

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder Aquaonline: de gebruiker van de Algemene Voorwaarden.

Klant/opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten/zaken of diensten van Aquaonline wordt gesloten.

Artikel 2 Geldigheid.

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte of overeenkomst tussen Aquaonline en een klant/opdrachtgever waarop Aquaonline deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voorzover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. Door het aangaan van een overeenkomst met Aquaonline voor het leveren van goederen of diensten gaat de klant akkoord met deze voorwaarden met terzijdestelling van eventuele eigen voorwaarden.

Artikel 3 Aanbiedingen en offertes.

1. Alle aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend en geschieden in schriftelijke vorm, tenzij Aquaonline om een of andere redenen van een schriftelijk aanbod afziet. Het aanbod voorziet in een dagtekening of datum, of is naar datum bepaalbaar.

2. Aquaonline is slechts aan aanbiedingen en offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de klant/opdrachtgever, bij voorkeur schriftelijk, binnen 30 dagen geschiedt. De in een offerte vermelde prijzen zijn inclusief BTW, tenzij anders aangegeven.

3. Aquaonline kan niet aan haar aanbiedingen worden gehouden indien de klant/opdrachtgever, naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de offerte danwel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

4. Indien de aanvaarding(op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is Aquaonline daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Aquaonline anders aangeeft.

5. Een samengestelde prijsopgave verplicht Aquaonline niet tot levering van een deel van de in de aanbieding of offerte begrepen zaken tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

6. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen.

Artikel 4 Totstandkoming van de overeenkomst.

De overeenkomst komt tot stand door tijdige aanvaarding door de klant/opdrachtgever van het aanbod door Aquaonline.

Artikel 5 Betaling en levering.

1. Levering geschiedt uitsluitend na vooruitbetaling via Ideal, Credit Card, Mister Cahs of overboeking, tenzij door Aquaonline uitdrukkelijk anders is vermeld of overeengekomen. Op sommige zaken zit een wettelijk bepaalde verwijderingsbijdrage.

2. De klant/opdrachtgever is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop hem deze ter beschikking staan of aangeboden worden.

3. Indien Aquaonline een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze indicatief. Een opgegeven levertijd is dan ook nimmer een fatale termijn. De uiteindelijke levertijd zal de opgegeven levertijd echter nimmer met meer dan 10 werkdagen overschrijden, tenzij er sprake is van overmacht. Bij overschrijding van een termijn heeft de klant/opdrachtgever het recht de overeenkomst te ontbinden.

 4. Aquaonline behoud zich het recht , indien een of meerdere zaken niet leverbaar zijn, om vergelijkbare zaken te leveren alsmede om de koopovereenkomst gedeeltelijk met betrekking tot die zaak of zaken die niet leverbaar zijn te ontbinden tegen evenredige vermindering van de koopprijs, na overleg.

5. Aquaonline is echter nimmer aansprakelijk voor door de klant/opdrachtgever geleden schade van vertraagde levering zijdens Aquaonline.

Artikel 6 Garantie.

1.Indien op de door Aquaonline geleverde zaken door de producent een garantie is verleend neemt Aquaonline uitsluitend op zich om, ingeval door de klant een beroep wordt gedaan op de fabrieksgarantie, de zaken bij de producent ter reparatie aan te bieden. Indien het naar het oordeel van de producent niet mogelijk is om de zaken onder haar gestelde garantievoorwaarden te kunnen repareren/vervangen dan zal Aquaonline gerechtelijk zijn om de door de producent gemaakte kosten van reparaties /vervanging vermeerdert met de verzendkosten bij de klant in rekening te brengen. Op niet door de producent gegarandeerde zaken zal Aquaonline geen garantie verlenen.

2. Aquaonline verschaft de klant bij aankoop een factuur. Deze factuur dient in alle gevallen samen met het garantiebewijs te worden overhandigd aan Aquaonline indien er een beroep wordt gedaan op fabriekgarantie.

Artikel 7 Herroepingsrecht

Bij levering van producten:

Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger.

Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Artikel 8 Kosten in geval van herroeping

Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.

Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

 

Artikel 9 Retourzendingen.

1. Als een artikel niet aan de wensen van de klant/opdrachtgever voldoet kan de overeenkomst binnen 14 dagen na het aangaan van de overeenkomst ontbonden worden.

De klantopdrachtgever kan hier echter geen beroep doen indien:

a. De klant de goederen heeft verwaarloosd.

b. De klant wijzigingen aan de goederen heeft aangebracht c.q heeft laten aanbrengen waaronder ook reparaties.

c. Bij onzorgvuldig of onoordeelkundig gebruik, verkeerde aansluiting, verkeerde netspanning, beschadiging door inwerkend vocht, blikseminslag of andere van uiten komende oorzaken of onheilen.

d. Indien de goederen niet op de gebruikelijke- of in de gebruiksaanwijzing omschreven wijze is onderhouden.

e. Indien de goederen worden gebruikt met, of aangesloten worden op verkeerde accessoires of onderdelen.

f. Indien de klant de zaken op andere wijze onachtzaam heeft behandeld.

2. Alle retourzendingen dienen van te voren te zijn gemeld per e-mail (info@Aquaonline.nl) en dienen binnen 14 dagen in de originele verpakking ongebruikt en onbeschadigd gefrankeerd te worden opgestuurd naar;
Aquaonline
Chopinstraat 7
5011 VH  Tilburg

Artikel 10 Eigendomsvoorbehoud.

Alle door Aquaonline geleverde zaken en diensten blijven eigendom van Aquaonline totdat het volledige aankoopbedrag is voldaan.

Artikel 11 Onderzoek, reclames.

1. De klant/opdrachtgever is gehouden het geleverde op het moment van (af)levering, doch in ieder geval binnen zo kort mogelijke termijn te (doen) onderzoeken. Daarbij behoort klant/opdrachtgever te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen, althans voldoet aan de eisen die daaraan in het normale (handels) verkeer gelden.

2. Eventuele zichtbare tekorten behoren binnen drie dagen na levering schriftelijk aan Aquaonline te worden gemeld dit met gelijktijdige overhandiging van het garantie/aankoopbewijs en de gebrekkige zaak, tenzij dit onmogelijk danwel onredelijk bezwarend is.

3. Een niet zichtbaar gebrek dient de klant/opdrachtgever binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen de garantietermijn te melden aan Aquaonline met inachtneming van het in het vorig lid van dit artikel bepaalde. Na verloop van de garantietermijn is Aquaonline gerechtigd alle kosten voor reparatie of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijdkosten in rekening te brengen.

4. Indien in gevolge het vorig lid tijdig wordt gereclameerd, blijft klant/opdrachtgever verplicht tot afname en betaling van de gekochte zaken. Wenst klant/opdrachtgever gebrekkige zaken te retourneren, dan geschiedt zulks met voorafgaande toestemming van Aquaonline.

Artikel 12 Prijsverhoging.

Indien tussen het tijdstip van de opdrachtverstrekking/bestelling en levering van de zaken de inkoopprijs , belastingen, invoerrechten, de wisselkoers of een der andere kostprijs bestanddelen wordt verhoogd heeft Aquaonline het recht die verhoging aan de klant/opdrachtgever door te rekenen.

 Artikel 13 Aansprakelijkheid.

1. Wanneer de producent van een gebrekkige zaak aansprakelijk is voor gevolgschade, dan wordt de aansprakelijkheid van Aquaonline beperkt tot herstel of vervanging van de zaak, dan wel teruggave van de koopprijs.

2. Onverminderd het bovenstaande is Aquaonline niet aansprakelijk indien de schade te wijten is aan opzet en/of grove schuld en/of verwijtbaar handelen, dan wel onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik van de klant/opdrachtgever.

Artikel 14 Overmacht.

1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.

2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Aquaonline geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Aquaonline niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Werkstakingen binnen het bedrijf van Aquaonline worden daaronder inbegrepen.

3. Aquaonline heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Aquaonline haar verbintenis had moeten nakomen.

4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

Artikel 15 Geschillen.

De rechter in de vestigingsplaats van Aquaonline is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft Aquaonline het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

Artikel 16 Toepasselijk recht.

Op elke overeenkomst tussen Aquaonline en de klant/opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 17 Privacy statement.

De  gegevens van klant/opdrachtgever worden nimmer aan derden verstrekt voor reclamedoeleinden.